Загальні положення

EuroTour Group s.r.o.   Cestovní agentura 

zapsana v obchodním rejstříku, vedeného   Městským soudem v Praze  oddíl C , vložka 170543

Adresa : Krakovská 19, Praha 1, Nové Město 11000

Mob : + 420 773 633 980    Tel : + 420 222 966 188

IČO : 24742171    DIČ : CZ 24742171

1.Договорні відносини

1.1 Ці загальні положення регулюють взаємні права та обов’язки компанії «ЄвроТур Груп сро.» та її клієнтів (надалі «Клієнта») що стосуються всіх пропозицій, заявок, послуг і договорів, укладених цими сторонами (надалі «Угода»), якщо сторони не домовились про інше.

1.2 Під терміном «Договірні документи», згаданим у тексті цієї Угоди, треба розуміти виключно акцептовані пропозиції, акцептовані заяви, договори або субдоговори (надалі «Договірні документи»), що слугують підґрунтям договірних відносин компанії «ЄвроТур Груп сро.» з Клієнтом.

2.Предмет Угоди

2.1 Компанія «ЄвроТур Груп сро.» може надавати Клієнтові як окремі послуги, так і фрагменти послуг, зазначені у специфікаціях відповідних Договірних документів.

2.2 Клієнт зобов’язується сплатити вартість наданих послуг згідно із положеннями цієї Угоди та Договірними документами.

3. Вартість та умови оплати.

3.1 Узгоджена вартість послуг зазначається у Договірних документах. Вартість зазначається без ПДВ.

3.2 Оплата рахунків здійснюється впродовж 14 днів після їх отримання Клієнтом. Рахунки надсилаються електронною поштою.

4. Захист конфіденційної інформації.

4.1 Контрагенти (сторони Угоди) зобов’язуються зберігати у таємниці всю інформацію, що стала відомою їм у зв’язку з провадженням діяльності за цією Угодою, а також інформацію, що становить комерційну таємницю або вважається конфіденційною з інших причин.

4.2  Конфіденційна інформація не включає:

а) надану сторонами Угоди інформацію, що була вже відомою широкому загалу на момент її надання;

б) інформацію, що стала відомою широкому загалу вже після її надання сторонами Угоди, за винятком випадків, коли така інформація стала відомою широкому загалу внаслідок порушення цієї Угоди однією з її сторін;

в) інформацію, вже відому сторонам Угоди перед її наданням; а також

г) інформацію, яку одна зі сторін Угоди зобов’язана повідомити уповноваженим особам згідно з вимогами чинного законодавства.

5. Відповідальність за збитки

5.1 Компанія «ЄвроТур Груп сро.» несе відповідальність за збитки, заподіяні Клієнтові у результаті порушення обов’язків компанії, визначених цією Угодою, якщо таке порушення не було спричинене обставинами, що виключають таку відповідальність і визначаються чинним законодавством та/або якщо таке порушення не було спричинене неналежною поведінкою Клієнта або іншої особи. У разі настання відповідальності компанія «ЄвроТур Груп сро.» зобов’язана компенсувати Клієнтові підтверджені реальні збитки, що виникли виключно з вини компанії, але у межах суми, сплаченої Клієнтом на підставі відповідних Договірних документів (без ПДВ). Компанія «ЄвроТур Груп сро.» не відшкодовує жодні недоотримані прибутки або непрямі збитки.

6. Вирішення суперечок

6.1 У разі, якщо сторони Угоди не досягли згоди впродовж максимум шістдесяти (60) днів, кожна зі сторін може звернутися до суду з приводу вирішення суперечки. Всі суперечки, пов’язані з цією Угодою, повинні розглядатися згідно з чинним законодавством Чеської Республіки у арбітражному суді при Торговій палаті Чеської Республіки у присутності трьох осіб.

7. Загальні та прикінцеві положення

7.1 У разі, якщо будь-які положення або частини договорів, Договірних документів та/або цієї Угоди є недійсними або нездійсненними, при цьому положення або частини цієї Угоди не дозволяють досягти мети, з якою була укладена відповідна Угода, інші їх частини набуватимуть юридичної сили і діятимуть у повному обсязі.

7.2 Сторони домовляються і погоджуються спілкуватись у письмовій формі за допомогою листів, надісланих електронною поштою і не завірених підписами.

7.3 У разі виникнення протиріч між змістом окремих частин цієї Угоди застосовується принцип обов’язкової пропозиції, що матиме пріоритет над положеннями цієї Угоди; причому обов’язкова пропозиція разом із положеннями цієї Угоди матиме пріоритет над усіма іншими Договірними документами.

8. Всі тексти, розміщені на сайті компанії «ЄвроТур Груп сро.», є авторськими і належать до інтелектуальної власності компанії. Будь-яке копіювання або використання таких текстів сторонніми ресурсами можливе лише після отримання згоди від компанії «ЄвроТур Груп сро.». Будь-які випадки копіювання розглядатимуться згідно з чинним законодавством Чеської Республіки.

Společnost EuroTour Group s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město,Krakovská 19, PSČ 110 00, Česká republika, IČ: 21712474  DIČ:CZ24742171, společnost zapsaná ve veřejném obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170543 (dále jen EuroTour Group s.r.o„“); platné od 1.1.2014. 


                                                                           

                                                                                                     Všeobecné obchodní podmínky 2014

 1. Smluvní vztah

  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti EuroTour Group s.r.o a jejích klientů (dále jen „klient“) ve vztahu ke všem nabídkám, objednávkám, službám a smlouvám uzavíraným mezi nimi (dále jen „VOP“), pokud se strany nedohodnou jinak.

  2. Smluvními dokumenty se pro účely těchto VOP rozumí zejména akceptované nabídky, akceptované objednávky a smlouvy nebo dílčí smlouvy (dále jen „Smluvní dokumenty“), na jejichž základě je založen smluvní vztah mezi EuroTour Group s.r.o a klientem.

 2. Předmět plnění

  1. EuroTour Group s.r.o  dodá klientovi služby v rozsahu specifikovaném v příslušných Smluvních dokumentech, které se mohou skládat ze samostatných anebo postupných dílčích plnění.

  2. Klient se zavazuje za poskytnuté plnění zaplatit cenu dle těchto podmínek a příslušných Smluvních dokumentů.

 3. Cena a platební podmínky

  1. Cena služeb je sjednaná ve Smluvních dokumentech. Cena je uváděna bez DPH.

  2. Splatnost faktur činí 14 dnů ode dne jejich doručení. Faktury se doručují el. poštou.

 4. Ochrana důvěrných informací

  1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem své činnosti podle této smlouvy a které mají charakter obchodního tajemství nebo jsou jinak považovány za důvěrné.

  2. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být: (a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé, (b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení závazků smluvní strany podle této smlouvy, (c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím a (d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů.

 5. Odpovědnost za škodu

  1. EuroTour Group s.r.o  nese odpovědnost za škodu způsobenou klientovi v důsledku porušení povinností, pokud toto porušení nebylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle platných právních předpisů a/nebo neodborným jednáním klienta nebo jiného uživatele. EuroTour Group s.r.o je v takovémto případě povinna zaplatit náhradu prokázané skutečné škody a to způsobené výlučně jejím zaviněním a to jen výše ceny zaplacené klientem na základě příslušných Smluvních dokumentů (bez DPH). Ušlý zisk, ani nepřímá škoda se zásadně nenahrazují.

 6. Řešení sporů

  1. Pokud se stranám nepodaří dosáhnout řešení sporu do šedesáti (60) dnů, může kterákoli ze smluvních stran předložit spor k rozhodnutí v rozhodčím řízení. Veškeré spory vyplývající z těchto VOP, smluvních vztahů uzavřených na základě těchto VOP a v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.

 

 

 1. Obecná a závěrečná ustanovení

   

  1. V případě, že jakékoli ustanovení nebo část smlouvy, Smluvních dokumentů anebo těchto VOP jsou neplatné nebo nevymahatelné, zůstávají zbývající části v plném rozsahu v platnosti a účinnosti, pokud neplatnost ustanovení nebo části této smlouvy nezpůsobí zmaření účelu, pro který byla příslušná smlouva uzavřena.

  2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že za písemnou podobu se považuje i komunikace prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného podpisu.

  3. V případě rozporu mezi obsahem jednotlivých Smluvních dokumentů platí, že obsah závazné nabídky má přednost před těmito VOP a závazná nabídka společně s těmito VOP mají přednost před všemi ostatními Smluvními dokumenty. 

     8. Veškeré texty na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem a jsou duševním vlastnictvím společnosti Eurotour Group s.r.o. Jakékoliv kopírování nebo použití textů na třetích strankach je povoleno pouze se souhlasem Eurotour Group s.r.o. Veškeré případy kopírování budou považovány v souladu s právním řádem České republiky.

Знижка при оплаті онлайн 5%

Наш вебсайт использует cookies для обеспечения удобного просмотра, а также дает возможность улучшать его. Для продолжения работы с сайтом, Вам необходимо принять использование cookie-файлов. Если вы остаетесь на нашем сайте, вы автоматически соглашаетесь с использованием cookie-файлов.

 Наверх